Vedehøj Vandværk

Vedtægter

LOVE

for

Andelsselskabet

 VEDEHØJ VANDVÆRK

pr. Femmøller

 

§ 1

Selskabet er et andelsselskab, og dets navn er: Vedehøj Vandværk.

 

§ 2

Selskabets formål er på billigst mulig måde at levere det fornødne vand til andelshaverne. Andelshavere kan udtræde af selskabet uden nogen form for refusion af indbetalt indmeldelsesgebyr.

 

 § 3 

Ønsker en tidligere andelshaver at genindtræde som andelshaver i selskabet, vil dette kunne ske ved at indbetale kontant til selskabets kasse et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse til enhver tid og i hvert tilfælde bestemmes af bestyrelsen.

 

§ 4

Hovedanlægget med pumpestation, hovedledninger, stikledninger samt stophane og vandmåler bekostes af selskabet, der vedligeholder dette. 

  • For udvendige vandmålere placeret i målebrønd gælder, at andelshaver bekoster og vedligeholder målebrønd inkl. dæksel og ledninger efter vandmåler.
  • For indvendige vandmålere gælder, at andelshaver bekoster og vedligeholder ledninger efter den udvendige stophane.
  • Frostsprængte vandmålere betales af andelshaveren.

Ved nyinstallation placeres stophane og vandmåler i skel.

 

§ 5

Selskabets bestyrelse har til enhver tid fri adgang til gårde og huse, når tilsyn med de til anlægget hørende ledninger og andre genstande nødvendiggør det. Ved forandring og udvidelse af installationerne skal bestyrelsens samtykke indhentes.

 

§ 6

Den til andelsselskabets formål nødvendige kapital skaffes til veje ved indskud eller lån, for hvilket samtlige andelshavere hæfter solidarisk, en for alle og alle for en.

Denne paragraf kan ikke forandres ved nogen generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 7

Når anlægget er fuldt afdraget, tilhører anlægget (grund, bygning, maskiner, apparater og ledninger) andelshaverne, enhver andelshaver har andel i ejendomsretten til anlægget og dettes eventuelle overskud og reservefond i forhold til antal andelshavere.

 

§ 8 

Dersom nogen, efter at gælden er betalt, ønsker at udtræde af selskabet, kan dette ske, uden at han derfor har nogen fordring på vandværket.

 

§ 9

Afgiften bestående af en fast årlig afgift samt en forbrugsafhængig afgift fastsættes hvert år af bestyrelsen og efter dennes skøn af driftsregnskab og status.

Den forbrugsafhængige afgift afregnes efter vandmåler installeret i udvendig brønd eller indvendig hos den enkelte forbruger.

Der udarbejdes et årligt takstblad over samtlige takster og afgifter.

 

§ 10

Vandafgift opkræves i januar måned forud for et år ad gangen.

Den forbrugsafhængige afgift beregnes efter sidste års forbrug, evt. afvigelser afregnes i det efterfølgende år.

Vandaflæsningen foretages 1 gang årligt efter bestyrelsens retningslinier.

Er vandafgiften ikke betalt rettidigt, lukkes for vandet, og fordringen går til retslig inkasso.

 

§ 11

Dør en andelshaver, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomsoverdragelse skal sælgeren enten drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser over for selskabet overdrages til køberen eller affinde sig med andelsselskabet.

 

§ 12

Ingen må gøre sig skyldig i overflødigt og uforsvarligt vandspild, særlig gælder dette, hvis bestyrelsen ved indtræffende maskinuheld/vandmangel skulle finde sig beføjet til at mane til sparsommelig brug af vandet.

Overtrædelse heraf straffes med bøde fastsat efter bestyrelsens skøn.

 

 § 13

Bestyrelsen består af 5 andelshavere, hvoraf afgår hvert år afvekslende 2 eller 3 andelshavere. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kasserer samt sekretær. Bestyrelsen skal bestå af 3 andelshavere der bor i helårsbeboerområde og er helårsbeboer samt 2 andelshavere der bor i sommerhusområde / sommerhusejer.

Herudover vælges 2 suppleanter hvert år blandt andelshaverne. 

 

§ 14

Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte selskabet i alle dets anliggender. Den sørger for, at hele anlægget passes og vedligeholdes, og at selskabets midler anbringes til forrentning i en sparekasse eller en bank.

 

§ 15

Årsregnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer. Regnskabet regnes fra 1. januar til 31. december.

 

§ 16

Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og deri indføre, hvad der forhandles om på møderne, og de afgørelser der træffes. I samme protokol indføres generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger.

 

§ 17

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Én årlig ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juli måned, på hvilken regnskabet for det forløbne år, ledsaget af revisorernes bemærkninger, fremlægges. Herefter vælges revisorer. Ekstra ordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

 

§ 18

Generalforsamlingen fastlægger efter indstilling fra bestyrelsen næste års løn til formand. Bestyrelsen fastlægger løn til regnskabsfører, vandværkspasser og vandmåleraflæser.

 

§ 19

Generalforsamlinger, såvel de ordinære som de ekstraordinære samt deres dagsorden, skal bekendtgøres med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse, ombud eller opslag.

 

 § 20

Forslag, der af en andelshaver ønskes behandlet på den ordinære såvel ekstraordinære generalforsamling, skal senest 1 uge før generalforsamlingen indleveres skriftligt til bestyrelsen.

 

 § 21 

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Andelshavere har 1 stemme pr. betalt tilslutningsafgift / fast afgift.

Såvel ordinær som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til, hvor mange andelshavere der er fremmødt.

Dog kan forandringer i nærværende love, med undtagelse af §§ 6 og 11 der ikke kan forandres, kun ske, når det i bekendtgørelsen om generalforsamlingen udtrykkeligt har været optaget, at der vil blive fremsat forslag til lovændringer, og når 3/5 af de mødte stemmer derfor.

 

 § 22

Vandværket fraskriver sig erstatningsansvar for misfarvet vand forårsaget af driftsforstyrrelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

 

Vedtægter ændret den 30. juli 1993.

Vedtægter ændret den 31. juli 1998.

Vedtægter ændret den 27. juli 2001.

Vedtægter ændret den 25. juli 2003.

Vedtægter ændret den 25. juli 2008.

Vedtægter ændret den 27. marts 2013 (ændringer markeret med understregning).


Vedehøj Vandværk

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Har du brug for at kontakte dit vandværk, kan du ringe eller skrive til

 

Formand
Torben Simonsen

Tlf.: 86365122
Mail: info@vedehoj.dk

 

eller 

 

Vandværkspasser
Claus Øgendahl

Tlf.: 61750048


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Vedehøj vandværk har en hårdhed på 11-12 grader dH